ارزیابی از خود

خود را واقع بینانه ارزیابی کنیم یا خوش بینانه؟

مدل ۳C که در حوزۀ مدیریت استراتژیک توسط آقای Kenichi Ohmae مطرح شده است یکی از مدل ها کاربردی در مدیریت است که به قدر کفایت به آن پرداخته نشده است، این مدل را اگر بخواهیم خیلی ساده معرفی کنیم، باید بگوییم که این Cها هر کدام به چه عنصری اشاره دارند :

azimiخود را واقع بینانه ارزیابی کنیم یا خوش بینانه؟

جملات معروف مدیریتی+نکته ای از من

این روزها خیلی مد شده که یک سری جملات پندآموز را به نقل از افراد شناخته شده در رادیو و تلویزیون  و رسانه ها و سایتها و … بنویسند ! حالا من در اینجا می خواهم چند جمله معروف مدیریتی را بازگو کنم و بعد یک نکته ای را هم از خودم اضافه کنم ! جملات معروف مدیریتی را بخوانید …

azimiجملات معروف مدیریتی+نکته ای از من
انواع مشتری

شما از کدام دسته مشتریان هستید؟

مشتریان را می توان بر اساس روحیات و شیوۀ خرید کردن به دسته های مختلفی تقسیم نمود. در اینجا برخی از گروه های مشتریان را بر اساس روحیات و سبک خرید نمودن برشمرده ام، بد نیست این گروه های مشتریان را یک نگاه اجمالی کنید و اگر کسب و کاری دارید، مشتریانتان را به خاطر آورید و ببینید هر کدام …

azimiشما از کدام دسته مشتریان هستید؟