انواع مشتری

شما از کدام دسته مشتریان هستید؟

مشتریان را می توان بر اساس روحیات و شیوۀ خرید کردن به دسته های مختلفی تقسیم نمود. در اینجا برخی از گروه های مشتریان را بر اساس روحیات و سبک خرید نمودن برشمرده ام، بد نیست این گروه های مشتریان را یک نگاه اجمالی کنید و اگر کسب و کاری دارید، مشتریانتان را به خاطر آورید و ببینید هر کدام …

azimiشما از کدام دسته مشتریان هستید؟