ردبول

هر چه بیشتر تبلیغ کنیم، بهتر است؟

به معاون بازاریابی و تبلیغاتش می گفت؛ «تا می توانی تبلیغ کن !» . فلان جا خواندم که ۸۰% درآمدت را تبلیغ کن ! و خلاصه دلایل مختلف دیگر که «هر چه بیشتر تبلیغ کنی، بهتر است» اما خب من این طور فکر نمی کنم. من می گویم؛ «هر چه هوشمندتر تبلیغ کنی، بهتر است !»

azimiهر چه بیشتر تبلیغ کنیم، بهتر است؟
بیلبورد جالب

یک بیلبورد تبلیغاتی چه زمانی دیده می شود؟

واقعاً چه اتفاقی می افتد که یک راننده میان این همه تبلیغات، تصمیم می گیرد برای چند ثانیه به بیلبورد تبلیغاتی ما نگاه کند ! آن هم در زمانی که به شدت حس بینایی اش درگیر رانندگی است ! قاعدتاً باید خیلی فوق العاده باشیم تا این اتفاق بیفتد.

azimiیک بیلبورد تبلیغاتی چه زمانی دیده می شود؟