بیلبورد جالب

یک بیلبورد تبلیغاتی چه زمانی دیده می شود؟

واقعاً چه اتفاقی می افتد که یک راننده میان این همه تبلیغات، تصمیم می گیرد برای چند ثانیه به بیلبورد تبلیغاتی ما نگاه کند ! آن هم در زمانی که به شدت حس بینایی اش درگیر رانندگی است ! قاعدتاً باید خیلی فوق العاده باشیم تا این اتفاق بیفتد.

azimiیک بیلبورد تبلیغاتی چه زمانی دیده می شود؟