ارزیابی از خود

خود را واقع بینانه ارزیابی کنیم یا خوش بینانه؟

مدل ۳C که در حوزۀ مدیریت استراتژیک توسط آقای Kenichi Ohmae مطرح شده است یکی از مدل ها کاربردی در مدیریت است که به قدر کفایت به آن پرداخته نشده است، این مدل را اگر بخواهیم خیلی ساده معرفی کنیم، باید بگوییم که این Cها هر کدام به چه عنصری اشاره دارند :

azimiخود را واقع بینانه ارزیابی کنیم یا خوش بینانه؟