مدیریت استرس

مدیریتِ استرس یا استرس مدیریت !

در زندگی شهریِ ما، اجتناب کامل از استرس شاید قابل دستیابی نباشد اما باید بتوانیم آن را کنترل کنیم ! که اگر کنترل نشود، استرس همۀ زندگی و کار ما را کنترل خواهد کرد ! استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس زا و آن گونه وضعیت های مرتبط با شغل دانستت که بیشتر افراد نسبت …

azimiمدیریتِ استرس یا استرس مدیریت !